Maatregelen van Interne Beheersing

 

Preventief : de maatregelen vooraf (in feite de risico analyse + randvoorwaarden)

 

Repressief : de maatregelen achteraf (hier nader omschreven)

 

Hiermee duid ik op de beheersing van een organisatie door de controller. Veelal achteraf en veelal vergelijkbaar met de werkzaamheden van de extern accountant.

 

Het aantal maatregelen zijn legio. Om structuur aan te brengen kan het volgende raamwerk gebruikt worden om (met creativiteit !) een aantal maatregelen van interne beheersing te benoemen.

 

- GELD : verbanden die (achteraf) kunnen worden gelegd vanuit de geldbeweging.

(Afname debiteuren = toename liquide middelen / Afname crediteuren = afname liquide middelen / etc.)

- GOEDEREN : verbanden die (achteraf) kunnen worden gelegd vanuit de goederenbeweging.

(B-E+T=A Beginvoorraad-Eindvoorraad + Inkopen = Verkopen). Denk ook aan zijdelingse verbanden vanuit de opbouw van producten : productie van één auto = 4 wielen + 1 thuisbrenger).

- UREN : verbanden die achteraf kunnen worden gelegd vanuit de vastgelegde mens- en machine uren.
Jobtime = Shoptime + indirecte uren / CAO loon = contract loon / Toeslag te betalen over overuren = geregistreerde overuren)

- VC/NC/CBO : analyses van voorcalculaties en nacalculaties (denk ook aan bezettingsresultaat, efficiencyresultaat).
                              Cijferbeoordeling : legio aanwijzingen door jaar T met jaar T-1 te vergelijken of door jaar T met de begroting T te
                              vergelijken.

- AO : het uitvoeren van controles gericht op OPZET BESTAAN en WERKING van de procedures en richtlijnen die in de 
             administratieve organisatie zijn afgesproken (klopt die paraaf wel ? denk ook aan lijncontroles en proceduretests).
            Ik schaar hier ook de fysieke controles onder zoals een voorraadopname !

 

LET OP : Op detailniveau PREVENTIEVE INTERNE BEHEERSING :

Als voorbeeld : Het ophangen van camera's bij de kassa's (contant geld) is PREVENTIEF. Het achteraf bekijken van de beelden is REPRESSIEF !

Op detailniveau zijn vele maatregelen (zowel preventief als repressief) te bedenken en bij elke preventieve maatregel hoort een repressieve !